Občanské sdružení za obnovu demokracie

Výzva iniciativ k řešení střetu zájmů a korupčního prostoru u Rozhodčího soudu

Výzva iniciativ k řešení střetu zájmů a korupčního prostoru u Rozhodčího soudu

Iniciativa Vraťte nám stát! vyzývá Hospodářskou komoru a Agrární komoru, a také vládu, poslance a senátory, aby se bezodkladně zabývali obrovským korupčním prostorem u Rozhodčího soudu a prosadili přijetí jasných a transparentních pravidel, která vyloučí střet zájmů, zaručí spravedlivé rozhodčí řízení a sníží korupční potenciál v činnosti Rozhodčího soudu. O nedůvěryhodnosti současného Rozhodčího soudu kromě jiného svědčí i fakt, že mezi jeho soudci stále figuruje nechvalně proslulý Milan Kindl.

 

V druhé polovině dubna by měla Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR jmenovat nové předsednictvo Rozhodčího soudu, který rozhoduje o milionových a miliardových sporech, aniž by jeho fungování bylo podřízeno jasným pravidlům. Absence pravidel u Rozhodčího soudu, která zaručují ochranu před střetem zájmů a spravedlivý proces, vytváří obrovský korupční potenciál, což odporuje programovému prohlášení vlády ČR z 12.2.2014, v němž se vláda zavázala k boji proti všem formám korupce, a deformuje podnikatelské a právní prostředí v ČR. Zároveň se ČR odklání od standardů obvyklých v zemích EU.

 V poslední době byly zveřejněny kauzy rozhodované před Rozhodčím soudem, u nichž existuje vážné podezření, že řízení nemuselo být korektní a spravedlivé. Některé z nich mají i miliardový dopad do státních financí. Za všechny uveďme spor Českých drah se společností Škoda Transportation, o němž ministr dopravy Dan Ťok prohlásil: „Je to zcela skandální a protizákonné rozhodnutí vydané zjevně podjatými rozhodci. Čím dál víc se ukazuje, že mnou nařízené zrušení rozhodčích doložek v resortu ministerstva dopravy má smysl. Zabrání takovým netransparentním praktikám. Stát má být potrestán za to, že Škoda Transportation dodala vlaky pozdě, draze a dosud bez povolení jezdit v Německu?“.

Nejde jen o konkrétní spory, ale celé fungování a zákonný rámec Rozhodčího soudu je zcela nedostatečné a netransparentní. Uvádíme zásadní systémové nedostatky fungování Rozhodčího soudu:

1. Předsednictvo Rozhodčího soudu je jmenováno představenstvy Hospodářské komory ČE a Agrární komory ČR, avšak nad jeho činností a nad vedením Rozhodčího soudu není vykonáván jakýkoli účinný dohled. Rozhodčí soud si vydává vlastní pravidla pro vedení řízení, která nikdo nekontroluje a nejsou ani v plné míře zveřejňována.

2. Pro rozhodování Rozhodčího soudu nejsou nastavena žádná pravidla zaručující ochranu před střetem zájmů. V praxi tak není neobvyklé, že členové předsednictva soudu či jejich advokátní kanceláře jsou právními zástupci stran sporu vedeného před Rozhodčím soudem a jsou tak přímo zainteresováni na jeho výsledku. Přitom výhradní pravomocí předsednictva patří rozhodování o zápisu osob na seznam rozhodců.

3. Nejsou stanovena transparentní pravidla upravující podmínky pro zápis osob na seznam rozhodců, takže to záleží na úvaze členů předsednictva. Rozhodci tak mohou být motivováni nevydávat rozhodnutí, která by členové předsednictva Rozhodčího soudu mohli považovat za „špatná“ (čili nevýhodná například pro jejich klienty), čímž vzniká značný prostor pro vytváření klientelistických vazeb a je vážně ohrožena nezávislost a nestrannost rozhodců.

4. Pro jmenování předsedy rozhodčího senátu nejsou dána žádná pravidla, takže předseda nebo místopředseda Rozhodčího soudu má fakticky neomezenou pravomoc vybrat kohokoli ze seznamu rozhodců (tedy i například rozhodce s nimi spřízněné), takže tím může neomezeně předseda či místopředseda rozhodčího soudu (který zároveň může být ve střetu zájmů) ovlivnit výsledek miliardového sporu. Tato netransparentnost je v hrubém rozporu s ústavně garantovaným právem na zákonného soudce.Před obecnými soudy by v žádném případě nebylo možné, aby předseda soudu podle svého vlastního uvážení obsazoval konkrétní soudce k rozhodování konkrétních sporů s předem známými účastníky a zároveň byl advokátem, který může mít zájem na výsledku takového sporu.

Obracíme se proto na předsednictva Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR s výzvou, aby členy předsednictva Rozhodčího soudu jmenovali z odborníků, kteří budou zárukou zásadních změn ve fungování Rozhodčího soudu, neboť současná situaci vytváří mimořádný prostor pro korupci a dosavadní obsazení vedení Rozhodčího soudu není zárukou nápravy této situace.

Zároveň vyzýváme Hospodářskou komoru a Agrární komoru a také vládu, poslance a senátory, aby se tímto obrovským korupčním prostorem bezodkladně zabývali a prosadili přijetí jasných a transparentních pravidel, která vyloučí střet zájmů u Rozhodčího soudu, zaručí spravedlivé rozhodčí řízení v České republice a sníží korupční potenciál v činnosti Rozhodčího soudu.

Za iniciativy Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci

 

Hana Marvanová

Václav Němec

Petr Havlík

Jan Štern

Zpět na začátek