Občanské sdružení za obnovu demokracie

STANOVY SPOLKU VRAŤTE NÁM STÁT!

čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: Vraťte nám stát! (dále jen ”sdružení”);
 2. Sídlem sdružení je Raisova 3/806, 160 00 Praha 6;
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. k poskytování obecně prospěšných činností s cílem zlepšit fungování demokratických procesů a zlepšit možnosti občana ovlivňovat důležitá politická rozhodnutí v České republice.

čl. II. Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • Zlepšit fungování demokratických procesů v praxi a možnosti občana ovlivňovat důležitá politická rozhodnutí;
 • Zvýšit angažovanost a participaci občanů ve veřejném životě;
 • Sjednocovat příbuzné názorové proudy u jednotlivců a skupin.

čl. III. Náplň činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech:
  • Zveřejňování informací a stanovisek;
  • Analytická činnost;
  • Kooperace s jinými sdruženími majícími podobné nebo příbuzné cíle;
  • Návrhy a prosazování změn politiky a legislativy;
  • Organizování seminářů, konferencí a jiných akcí v souladu se zaměřením sdružení;
  • Osvětová činnost a poradenská činnost;
  • Vydavatelská činnost.
 3.  Další formy a činnosti a její bližší specifikaci stanoví členská schůze.

čl. IV. Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Volba nového člena probíhá na základě doporučení výborem nebo dvou stávajících členů sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 většiny členů sdružení přítomných na členské schůzi.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze stran ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení z důvodů porušení zákonů, stanov nebo oprávněných zájmů sdružení, neplnění členských povinností či pro jednání způsobilé poškodit dobré jméno sdružení nebo jeho členů;
  3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
  4. úmrtím, zánikem sdružení
 5. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 6. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení;
  • platit členské příspěvky
 7. Výši členských příspěvků stanoví výbor se souhlasem členské schůze.

čl. V. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • výbor sdružení (dále jenom „výbor“)
 • předseda sdružení
 • revizor sdružení

čl. VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor písemně (e-mailem, SMS, FB, Twitter). Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 10 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Člen, který se nemůže účastnit členské schůze, může pověřit člena účastnícího se schůze. zastoupením/plnou mocí. Každý účastnící se člen členské schůze může mít maximálně jednu plnou moc.
 4. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení;
  • volí a odvolává výbor sdružení a revizora;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy činnosti pro další období a konkretizuje je;
 6. Členská schůze se může také konat elektronicky. Výbor rozhodne o formě a postupu konání členské schůze. V případě, že se schůze koná elektronicky (on-line), není možné touto formou schvalovat změny stanov.
 7. O změnách stanov, které byly navržené na členské schůzi, se bude hlasovat vždy na následujícím zasedání členské schůze.
 8. Sdružení může přizvat na členskou schůzi i nečleny.

čl. VII. Sympatizanti

 1. Sympatizanti sdružení jsou jednotlivci nebo skupiny, kteří nejsou členy, ale deklarují podporu s činností a spolupracují se sdružením.
 2. Sympatizanti nemohou být voleni do orgánů ani hlasovat. Sympatizanti neplatí roční příspěvek, ale mohou přispět finančním darem dle uvážení.

čl. VIII. Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je sedmičlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru řídí předseda. Rozhoduje se konsenzem nebo hlasováním většinou přítomných, pro návrh musí být minimálně 3 hlasy.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti sdružení apod.
 3. Statutárními orgány sdružení jsou: Předseda, členové výboru a pokladník. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Tato plná moc musí obsahovat specifikaci, pro která jednání a v jakém rozsahu platí.

čl. IX. Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. X. Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy tvoří členské příspěvky a dále případné dary, dotace a granty. Veškeré příjmy budou používány na činnost sdružení.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
 3. O výdajích do 50 tis. Kč rozhoduje předseda sdružení. O výdajích nad 50 tis. Kč rozhoduje výbor sdružení.
 4. Sdružení vede tzv. transparentní účet, který je veřejně kontrolovatelný.

čl. XI. Smírčí řízení

 1. Návrhem řešením sporů, které vzniknou v rámci sdružení, bude pověřena smírčí komise.
 2. Komise je tříčlenná a skládá se z revizora a výborem sdružení určených dvou členů sdružení. Komise prověří předmět sporu a navrhuje výboru řešení. Komise si může přizvat dle potřeby další členy sdružení.
 3. Konečné rozhodnutí ve sporu přijímá výbor.

čl. XII. Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Další informace:

Zpět na začátek