Občanské sdružení za obnovu demokracie

NAŠE VIZE: ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

 1. Demokracie skutečná, ne zdánlivá:  Chceme žít ve skutečné demokracii, kde demokratické instituce nejsou zneužívány k privátním ekonomickým či jiným zájmům, ale slouží výhradně svému účelu.
 2. Fungující právní stát: Chceme žít ve fungujícím právním státě, kde platí rovnost před zákonem pro všechny bez ohledu na politické či ekonomické postavení.
 3. Veřejná správa pro občany: Chceme  slušnou, solidní a efektivní veřejnou správu vstřícnou k občanům a sloužící občanům.
 4. Prosperující země: Chceme žít v prosperující zemi, z jejíhož bohatství mají prospěch všichni občané, nikoli v zemi sloužící za kořist desperátům, kteří ve spolčení s bezskrupulózními politiky vysávají veřejné rozpočty.
 5. Kvalita života: Chceme žít v zemi, která umožňuje kvalitní život pro všechny a kde jsou veřejné prostředky věnovány především na tento účel a nemizí v černých dírách korupce, zmanipulovaných veřejných zakázek či tunelování.
 6. Země, za niž se nemusíme stydět: Chceme, abychom se za svou zemi nemuseli stydět a mohli na ni být hrdí; aby ČR byla moderní zemi s budoucností, zemí vzdělanou a otevřenou, kde platí standardy běžné ve vyspělých západních zemích a která kooperuje s ostatními demokratickými zeměmi (zejména EU), respektuje je a je jimi respektována.
 7. Respekt k lidským právům: Chceme, aby v naší zemi byla důsledně dodržována lidská práva a aby byly respektovány hodnota a důstojnost každého jedince.
 8. Transparentnost a přístup k informacím:  Chceme, aby všechny podstatné dohody a rozhodovací procesy týkající se občanů nebyly zákulisní a utajované, ale transparentní a podrobené veřejné kontrole; aby veřejnost měla přístup ke všem důležitým informacím, na které má právo.
 9. Kultura mezilidských vztahů: Chceme společnost s rozvinutou kulturou mezilidských vztahů, která je založená na respektu k pravidlům a k hodnotě druhých lidí a kde mezi lidmi vládne důvěra a slušnost.
 10. Kritéria a mechanismy výběru: Chceme, aby výběr osob do veřejných funkcí a firem při veřejných zakázkách nebyl založen na klientelistických vazbách či korupci, ale probíhal transparentně a podle pravidel, tak aby preferoval ty skutečně lepší a schopnější, nikoli všeho schopné.
 11. Vyrovnání se zločiny uplynulých 23 let: Chceme, aby se naše společnost vypořádala se zločiny uplynulých 23 let, zejména s ekonomickou kriminalitou a organizovaným zločinem napojeným na politiku a veřejnou správu; aby pachatelé i spolupachatelé těchto kriminálních činů byli jasně pojmenováni a potrestáni.
 12. Solidarita a sociální spravedlnost: Chceme společnost solidární a ohleduplnou, která se dokáže postarat o slabé a bezmocné, v níž se neprohlubují sociální rozdíly a je zajištěna elementární sociální spravedlnost.
 13. Role společenských elit: Chceme společnost, v níž hrají významnou roli elity v dobrém smyslu toho slova (nikoli bulvární celebrity) a kde tyto elity mají významné slovo ve veřejném životě.
 14. Společenská odpovědnost úspěšných: Chceme, aby si především ti úspěšní a bohatí byli vědomi své společenské odpovědnosti a svých závazků vůči věcem veřejného zájmu.
 15. Úroveň veřejné debaty: Chceme, aby v našem veřejném životě slova opět nabyla svého významu a obsahu, aby lež, manipulace či propaganda nebyly běžnou normou; aby veřejná debata nebyla ovládána primitivními ideologickými schématy; aby občané byli politicky vzdělaní a nenechali sebou manipulovat.

 

SPOLEK ZA OBNOVU DEMOKRACIE

Prohlášení platformy Vraťte nám stát!

24 let od sametové revoluce, kdy byl u nás svržen totalitní režim, je zřejmé, že stále nejsme plnohodnotným demokratickým a právním státem. Při pohledu nazpět si s obavami klademe otázku, zda jsme nesešli z cesty budování svobodné a demokratické společnosti, kterou jsme tehdy s nadějemi nastoupili. Mnohým se dnes dokonce zdá, že demokratický vývoj v naší zemi je ohrožen.

Formálně jsou sice u nás ustaveny všechny demokratické instituce, máme svobodné volby a nedochází k porušování lidských práv v tak velkém rozsahu jako za minulého režimu. Žijeme v období relativní prosperity a svět je nám otevřen. Mladá česká demokracie se však nachází v hluboké krizi.

Instituce demokratického státu, jež by měly sloužit veřejnému zájmu, jsou doslova „kolonizovány“ privátními subjekty či skupinami a odcizují se svému účelu. Za jejich fasádou se rozbujely klientelistické sítě. Rozhodování politiků se často neohlíží na zájmy občanů, ale probíhá pod vlivem pochybných lobbistů a „kmotrů“, kteří nemají žádnou demokratickou legitimitu a nezřídka jsou dokonce součástí kriminálních struktur.

Klientelistické sítě infiltrovaly i policii a justici, aby si zajistily beztrestnost. Proto policie a justice v případě korupce a velkých podvodů spojených s politickými špičkami v minulosti postupovaly velmi liknavě a někdy dokonce aktivně mařily vyšetřování. Ačkoli někteří policisté, státní zástupci a soudci se v poslední době začínají emancipovat a nebojí se stíhat trestnou činnost ani v nejvyšších patrech politiky, bývají vystaveni různým tlakům a jsou zastrašováni.

Máme sice pluralitu politických stran, ale ty se chovají spíše jako komerční agentury obchodující s veřejnými zakázkami a pozicemi ve státní správě. Místo toho, aby zdrojem veškeré státní moci byl „lid“, jejž reprezentují politické strany, stává se hlavním zdrojem moci politicko-ekonomická oligarchie, na níž jsou politické strany finančně závislé.

Důsledkem toho je masivní rozkrádání veřejných finančních prostředků. Zatímco za tento stav jsou zodpovědní především sami politici, vlády přistupují k razantním úsporným opatřením, která nejcitelněji dopadají na ty nejpotřebnější. Následkem toho se v chudších regionech stupňuje sociální napětí a neřešené sociální problémy pak vytvářejí podhoubí k rozněcování nacionální a rasové nesnášenlivosti.

Fungování právního státu je vážně ochromeno. Ve společnosti hluboce zakořenila nedůvěra k politikům a politice jako takové, klíčové demokratické instituce a politické strany ztrácejí v očích široké veřejnosti legitimitu. Situaci ještě zhoršuje prezident republiky, který zneužívá svých ústavních pravomocí k prosazování osobních zájmů a ambicí, nerespektuje ústavní zvyklosti a roli, která mu podle ústavy náleží v systému parlamentní demokracie.

Domníváme se, že tato situace je nadále neudržitelná. Jsme přesvědčeni, že ji nezmění ani sami politici ani policisté, soudci či státní zástupci. Proto se chceme zasadit za obnovu demokracie a právního státu u nás. Za tím účelem se – jako skupiny i jednotlivci – sdružujeme v platformě „Vraťte nám stát!“ a vyzýváme spoluobčany, jimž není osud naší země lhostejný, aby se k nám připojili. Zároveň nabízíme dialog všem slušným politikům, kterým skutečně záleží na příštím osudu naší země, a žádáme je, aby nám pomohli prosadit naše požadavky.

 

SEDM POŽADAVKU ZA OBNOVU DEMOKRACIE

Jsme si vědomi, že řešení této situace není možné bez podstatné proměny společenské atmosféry a změny chování veřejně činných osob. Pro tuto změnu je však třeba vytvořit podmínky přijetím systémových opatření, jež povedou k očistě veřejného života, omezení korupce, přetnutí vazeb politických elit s organizovaným zločinem, zprůhlednění procesů rozhodování, lepšímu informování veřejnosti a k vyššímu podílu občanů na rozhodování o veřejných záležitostech.

1. Ozdravení veřejného života: Zřízení vyšetřovací komise

Za prvé žádáme zásadní ozdravení veřejného života: odchod politiků a úředníků napojených na kriminální prostředí a zapletených do závažných korupčních kauz. Za tímto účelem navrhujeme zřídit nezávislou parlamentní komisi pro vyšetření napojení organizovaného zločinu na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni respektovaní příslušníci právního stavu, zástupci protikorupčních iniciativ, akademické obce, duchovní a další důvěryhodné osobnosti. Tato komise by měla prozkoumat materiály BIS z posledních let mapující propojení politiků a dalších veřejných činitelů s organizovaným zločinem, a případně iniciovat trestní stíhání. 

2. Politika místo marketingu: Změna financování politických stran

Za druhé žádáme zásadní změnu financování politických stran: zákonné omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi a tvrdé sankce při porušení těchto pravidel. Je třeba omezit astronomické náklady na volební kampaně, které jsou jednou z hlavních příčin propojení politických stran s pochybnými ekonomickými subjekty či přímo organizovaným zločinem. Nepoctivé a nezákonné financování politických stran pak deformuje rovné podmínky politické soutěže a znevýhodňuje poctivé a zákony respektující politiky a politické subjekty.

3. Nezávislá média veřejné služby: Změna způsobu ustanovování mediálních rad

Za třetí požadujeme, aby média veřejné služby byla skutečně nezávislá a jejich redaktoři mohli svobodně působit. K zajištění skutečné nezávislosti veřejnoprávních médií je třeba změnit praxi ustanovování členů mediálních rad tak, aby většina z nich byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Jedině rady, které jsou samy nezávislé, mohou dohlížet na to, aby média veřejné služby nepodléhala politickým a komerčním tlakům a manipulaci ze strany vlivných politicko-ekonomických skupin. Bez toho tato média nemohou plnit svou základní funkci: poskytovat skutečnou kontrolní zpětnou vazbu k výkonu moci, podávat občanům spolehlivé, úplné a seriozní informace, a neohroženě upozorňovat na zneužívání veřejných funkcí a korupci. 

4. Opatření proti systémové korupci: Majetková přiznání, důsledné rozkrytí anonymních vlastníků firem, „vyhnání“ z daňových rájů, ochrana oznamovatelů korupce, svobodný přístup k informacím, kontrola nakládání s veřejnými prostředky

Za čtvrté chceme odstranit systémovou korupci, aby se zamezilo rozkrádání veřejných prostředků a přetnuly se penězovody mezi nepoctivými politiky a organizovaným zločinem. K tomu navrhujeme přijmout celou řadu zákonných opatření: 

 • Zavedení majetkových přiznání pro všechny veřejné činitele a jejich nejbližší rodinné příslušníky, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.
 • Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Nedávno přijatý zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností není dostatečný, protože firmám ucházejícím se o veřejné zakázky nadále umožňuje vyhnout se odkrytí identity jejich vlastníků. Je třeba důsledněji zajistit, aby stát nedával peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s korupčníky a mafiány, popř. přímo s politiky, kteří o veřejných zakázkách rozhodují.
 • Účinná opatření proti daňovým únikům v daňových rájích, včetně aktivnějšího postupu při opatřování dat o identitě vlastníků offshore společností v zahraničí, jejichž prostřednictvím jsou vyváděny bez zdanění zisky z podnikání mimo území ČR a dochází k přesunu korupční peněz na skrytá konta.
 • Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Je třeba zajistit beztrestnost a ochranu účastníkům korupčních kauz, kteří mohou účinně pomoci odhalit korupci.
 • Skutečné plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho obcházení. Je třeba skoncovat s rozšířenou praxí, kdy veřejné orgány a instituce odmítají v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.
 • Posílení kontroly nakládání s veřejnými penězi ze strany krajů a obcí a jimi zřizovaných společností. Občané by měli mít možnost napadnout nezákonné nakládání s veřejnými penězi a nezákonná majetková rozhodnutí obcí, krajů a firem.

5. Větší podíl občanů na výběru politických představitelů: Změna volebního zákona

Za páté žádáme změnu volebního zákona o volbách do poslanecké sněmovny tak, aby voliči mohli více ovlivnit, kdo je bude reprezentovat. Současný volební systém je třeba změnit tak, aby umožnil voličům hlasovat o konkrétních jménech samostatně a neponechával výběr volených kandidátů do Poslanecké sněmovny zcela v rukou stran, resp. „kmotrů“ v pozadí. Volební systém by neměl nutit voliče, aby hlasováním pro kandidátní listinu strany hlasovali i pro politika, který je zkompromitovaný a samostatně by mandát před voliči neobhájil. Alarmující množství poslanců podezřelých či odsouzených za spáchání závažných trestných činů svědčí o tom, že systém s vázanými kandidátními listinami nevytváří vhodné podmínky pro výběr kvalitních kandidátů do Poslanecké sněmovny.

6. Větší podíl občanů na rozhodování: Posílení role referenda

Za šesté chceme posílit odpovědnost a vliv občanů na rozhodování o veřejných záležitostech. Žádáme proto zavedení referenda jako nástroje návratu politiky k občanovi na obecní a krajské úrovni. 

7. Občané sobě: Posílení role občanské společnosti

Za sedmé žádáme, aby byla posílena role občanských iniciativ při politickém jednání a rozhodování o důležitých otázkách veřejného zájmu. Politické a státní instituce by měly permanentě vést dialog a projednávat svá rozhodnutí s občanskými iniciativami, které jsou pro danou oblast kompetentní. Občanská společnost by se měla stát základem dobře fungujícího demokratického systému.

Zpět na začátek