Občanské sdružení za obnovu demokracie

HODNOTY


1. Respekt ke svobodě, morálce, právu a spravedlnosti: svoboda je neoddělitelně spojena se ctěním morálky, práva a spravedlnosti, respekt k těmto hodnotám je založen na uznání hodnoty a důstojnosti druhých lidí.

Základní hodnotou je pro nás svoboda člověka ve smyslu možnosti sám za sebe rozhodovat o své budoucnosti a podle svého uvážení a svých možností utvářet svůj život a situaci, jejíž je součástí.

Protože svobodu nechápeme jako svobodu izolovaného jednotlivce, ale jako svobodu všech lidí či občanů bez rozdílu, je pro nás neméně základní hodnotou respekt ke spravedlnosti a k morálním a právním pravidlům, jež umožňují koexistenci více svobodných jedinců a vedou k tomu, aby jedni brali ohled na druhé.

Tento respekt k pravidlům a ke svobodě druhých je vposled založen na uznání hodnoty a důstojnosti druhých lidí a jejich nezadatelných a nezcizitelných lidských práv.

2. Rovnost občanů při utváření politické vůle: V demokratickém společenství všichni občané musí mít rovné možnosti podílu na utváření politické vůle.

Působení ve veřejném životě má být motivováno především snahou o prosazení věcí veřejného zájmu a tento veřejný zájem má být nadřazován privátním zájmům či osobnímu prospěchu.

Prosazovat skupinový nebo individuální zájem je přípustné pouze v případě, že to přinese též prospěch celku a není to v rozporu s veřejným zájmem.

Veřejné instituce a funkce mají být v každém případě vykonávány v souladu s jejich posláním a cíli a nesmějí být zneužívány k prosazování privátních zájmů.

3. Nadřazenost veřejného zájmu: Veřejný zájem má přednost před individuálními či skupinovými zájmy.

Působení ve veřejném životě má být motivováno především snahou o prosazení věcí veřejného zájmu a tento veřejný zájem má být nadřazován privátním zájmům či osobnímu prospěchu.

Prosazovat skupinový nebo individuální zájem je přípustné pouze v případě, že to přinese též prospěch celku a není to v rozporu s veřejným zájmem.

Veřejné instituce a funkce mají být v každém případě vykonávány v souladu s jejich posláním a cíli a nesmějí být zneužívány k prosazování privátních zájmů.

4. Prosperita, kvalita života, udržitelnost a stabilita: prosperita je podmínkou kvalitního života, nesmí se však stát samoúčelem.
Dlouhodobá udržitelnost a stabilita mají přednost před krátkodobými výhodami.

Prosperita je nezbytným předpokladem kvalitního života, a proto nemají být kladeny zbytečné překážky ekonomickým aktivitám jednotlivců, pokud nejsou v rozporu s hodnotami morálky, práva a spravedlnosti.

Prosperita však nesmí být samoúčelná, ale má sloužit kvalitě života a společnosti jako celku.

Klíčovou součástí veřejného zájmu je dlouhodobě životaschopná (udržitelná) společnost. Naplnění požadavků udržitelnosti proto předchází naplňování požadavků na prosperitu a kvalitu života.

Stejně tak považujeme za veřejný zájem stabilitu, tj. jistou schopnost společnosti a jejích bezpečnostních systémů absorbovat (ustát) vnější vlivy a diskontinuity s cílem získat čas na adaptaci.

5. Úcta k pravdě: Ctíme pravdu ve svém myšlení, svých slovech i skutcích a společně usilujeme o hledání pravdy.

Ve svém jednání usilujeme o co největší poctivost a autentičnost, kriticky přezkoumáváme správnost svého jednání a v případě potřeby ho korigujeme.

Jsme si vědomi, že to nejsme my, kdo rozhoduje o pravdivosti či nepravdivosti, ale že naše myšlenky a výpovědi mohou být pravdivé jen tehdy, když neustále usilujeme o hledání pravdy, kterou nikdo nemáme.

V diskusi nám proto nejde o přesvědčování a vnucování vlastního názoru druhým, nebo dokonce o prosazování vlastních skrytých zájmů, ale o společné hledání pravdy, přičemž musíme stále kriticky zkoumat, zda naše vlastní výpovědi i výpovědi druhých jsou pravdivé či nepravdivé.

6. Kritické myšlení: všechna předkládaná řešení a koncepce vznikají na základě pečlivé analýzy a zralého úsudku, s využitím všech dostupných poznatků a zkušeností a po co nejširší diskusi.

Jakékoli naše rozhodování o konkrétních krocích, hledání řešení problémů a vytyčování bližších či vzdálenějších cílů je založeno na znalosti věci a relevantních informací, na analýze problémů a zralém úsudku.

Nezbytným předpokladem je sebekritičnost, která umožňuje eliminovat nesprávná vyhodnocení situace a ukvapené úsudky a předem vyloučit neadekvátní řešení.

Základem je vzdělanost, která dovoluje chápat věci v širších kontextech a v kritickém odstupu, nepodléhat myšlenkovým schématům a vidět alternativy.

Navržené řešení musí projít co nejširší oponenturou, a to i ze strany názorových „protivníků“, a pokud je to možné, jejich věcné argumenty musí být do výsledného řešení vtěleny.

7. Myšlenková otevřenost a kreativita: Jsme otevření všem nápadům a myšlenkám, nenecháme se svázat myšlenkovými stereotypy. Invence a kreativita je nezbytnou cestou k nalézání nových a účinných řešení.

Žádné nápady, myšlenky a přístupy apriorně neodmítáme; rozhodně ne z ideologických důvodů.  Neexistují pro nás žádná tabu a nejsme předpojatí. Jakýkoli nápad nebo myšlenku můžeme odmítnout až po vážné diskuzi.

Jsme také odpovědní a nezanášíme diskusní prostor nepromyšlenými nápady a myšlenkovým „balastem“; každý předložený koncept se snažíme „vybavit“ sadou předpokladů, na kterých je založen.

Při hledání řešení se nenecháme svázat myšlenkovými stereotypy.

Upřednostňujeme nová řešení, která jsou flexibilní, tj. je snadné adaptovat je ne změněné podmínky.

Jsme kreativní a invenční.

8. Odbornost a kvalita: všechny koncepce a řešení předkládáme s vizí dlouhodobé funkčnosti a jasně definované přidané hodnoty. Proto nesmí být odbornost a profesionalita deformována jakoukoli ideologií.

Občané ani stát nejsou pokusnými králíky. Co funguje dobře, neměníme. Co je potřeba změnit, měníme s dlouhodobou perspektivou a pokud možno konsenzuálně napříč politickým spektrem.

Hledáme řešení, která jsou inovativní, atraktivní a přinášejí jasně definovanou přidanou hodnotu pro občany a stát.

Respektujeme a aplikujeme tuto dělbu práce: politici rozhodují, co je správné udělat. Úředníci, odborníci a manažeři rozhodují, jak, s kým a kdy to udělat. Všechny skupiny za to nesou svůj jasně definovaný díl odpovědnosti.

Pro nalézání těch nejlepších konceptů a řešení spolupracujeme s těmi nejerudovanějšími odborníky, kteří jsou k dispozici.

Preferujeme a uskutečňujeme plynulé, hladké změny, které nevyvolávají významné oscilace či turbulence.  Skokové změny realizujeme najednou s cílem přenést se z jednoho stabilního stavu do druhého stabilního stavu co nejrychleji a bez nežádoucích důsledků.

9. Odpovědnost: Služba občanům vyžaduje ryzí charakter jednotlivce, nadřazenost společného zájmu a týmovou práci. Jen při splnění těchto podmínek můžeme převzít odpovědnost.

Smyslem našeho konání je služba občanům v tom nejvyšším slova smyslu, ne ukojení vlastního ega nebo prosazování jakýchkoli parciálních zájmů.

Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou na sebe bereme. Naší základní osobní hodnotou je tedy pevnost charakteru, která se projevuje mimo jiné ve schopnosti odolat očekávaným tlakům (mediálním, osobním…).

Vzhledem k charakteru protivníků mají bezpečnostní pravidla a zásady nejvyšší prioritu. Jsme prozíraví, obezřetní a diskrétní.

Společný zájem hnutí je vždy nadřazen skupinovému nebo individuálnímu zájmu. Pracujeme jako tým a táhneme za jeden provaz. Politikaření je zcela nepřípustné.

Jsme-li v pozici dobrovolníka, můžeme práci odmítnout. Přijmeme-li ji však, jsme povinni všechny výstupy dodat v požadovaném termínu i kvalitě stejně, jako by byla nadprůměrně honorovaná.

10. Odvaha: Nebojíme se měnit věci okolo sebe.

S největší pravděpodobností nás čekají nelehké chvíle. Naši oponenti budou mít obavy z úspěchu našeho společenství.

Pokud se nám pokusí bránit, máme dost odvahy veškeré překážky překonat. Pokud se objeví výhružky, víme, za kým jít a jak se těmto výhružkám účinně postavit čelem.

11. Otevřenost vůči jiným: jsme otevřeni každému, kdo sdílí stejné hodnoty a cíle.

Nebudujeme uzavřený elitní klub, ale prostor otevřený každému.

Nečekáme pasivně, kdo se k nám přidá. Aktivně vyhledáváme a oslovujeme každého, kdo sdílí stejné hodnoty.

Vytváříme systém, do kterého se může aktivně zapojit co nejširší skupina osob. Důležitý je ten, kdo se chce aktivně podílet na prosazování společného cíle i ten, kdo s námi souhlasí, ale aktivně se nezapojí.

12. Pravidla a zásady: Dodržování pravidel a zásad je nutnou podmínkou pro dosažení našich cílů. Pochybení není možné přecházet či tolerovat.

Respektujeme a dodržujeme stanovená pravidla a zásady.

Za všech okolností ctíme „dobré mravy“ a chováme se vždy slušně.

Držíme slovo!

Případná pochybení bereme vážně, v důležitých věcech jsme neústupní a zásadoví.

13. Průhlednost: Naše činnost je transparentní. Nic neskrýváme.

Naše financování je snadno dohledatelné na úrovni každé koruny, máme jasně definovaná a snadno přístupná pravidla rozhodování. Na každý dotaz odpovídáme otevřeně.

Pokud je něco důvěrné, jasně uvedeme z jakého důvodu a kdy bude možné danou věc zveřejnit.

14. Respekt, důvěra a spolupráce: společných cílů lze dosáhnout jedině spoluprací založenou na vzájemné toleranci, důvěře a respektu. V zájmu společné věci jsme schopni pokory a upozadění vlastního ega.

Objem práce i komplexita úkolu, který před námi leží, není možné zvládnout jinak, než spoluprací. Proto využíváme všech dostupných synergií a usilujeme o pěstování kultury vzájemné interakce.

Naše spolupráce je založena na vzájemné toleranci, důvěře a respektu, podporujeme se navzájem.

Jsme ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a neučiní výsledek jalovým, blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.

V zájmu společné věci jsme schopni pokory a upozadění vlastního ega,

Respektujeme výsledky demokratických procesů, svůj názor si však můžeme ponechat.

15. Empatie: Máme otevřené oči, srdce i mysl. Snažíme se poznat, pochopit, porozumět a vcítit se.

Je důležité vnímat sebe sama i každého okolo. Porozumění a vcítění se je základem kvalitních mezilidských vztahů.

Vždy bereme v potaz, že každý je jedinečný, má vlastní potřeby, touhy a prochází různými situacemi. Jen vnímavost a respekt vůči jinakosti druhých umožňuje vytvářet společenství se společnými cíli a hodnotami.

16. Radost: Naše aktivity jsou nám radostí. I proto, že pracujeme s humorem a nadhledem.

Nenecháme se ovládnout špatnou náladou. Radost, humor a nadhled nám umožňují nebrat se příliš vážně a pomáhají překonat možnou frustraci z nelehkého boje.

Humor a nadhled nás chrání před tím, abychom byli příliš zarytí a naštvaní na sebe navzájem či na své oponenty.

17. Tah a výdrž: Vydržíme a uspějeme.

Věnujeme možné maximum k dosažení očištění veřejného prostoru. Vždy ale na rovinu vymezíme své možnosti.

Vytrváme v pracovitosti a společným odhodláním a podporou prosadíme všechny cíle. V práci se vzájemně podporujeme.Naše odhodlání nepolevuje. Pokud poleví, musí ostatní vycítit a přispět ku pomoci.

Zpět na začátek